Regulaminy

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO USŁUGOWEGO ”Orsolya” Urszula Guidon
skierowany dla przedsiębiorców

 

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Urszulę Guidon prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ”Orsolya” Urszula Guidon z siedzibą w Częstochowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5732349199 REGON 151480260 zwaną dalej: „Sprzedawcą”.
 2. Sprzedawca podaje numer telefonu do kontaktu: (34) 3330007 oraz adres e-mail: bok@orsolya24.pl.

 §1. Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów – firmę kurierską.
 4. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w aktualnym
 5. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu ( usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą i zawodową.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 8. Sklep – sklep internetowy Orsolya prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://orsolya24.pl/.
 9. Sprzedawca - Urszulę Guidon prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ”Orsolya” Urszula Guidon z siedzibą w Częstochowie.
 10. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 11. Trwały nośnik- oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 12. Umowa sprzedaży- oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 §2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 3. Do złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 2, niezbędne jest aktywne konto e-mail oraz posiadanie zarejestrowanego konta na stronie Sklepu.
 4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazanej wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i programy chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§3. Zamówienia

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 4. Sprzedawca informuje, iż na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru. Koszty dostawy mogą ulec zmianie- są one uzależnione od kosztów wskazanych przez podmiot współpracujący ze Sprzedawcą, który
  w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się profesjonalną wysyłką towarów - Dostawcę.
 5. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 6. Następnie Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje złożone z chwilą potwierdzenia jego treści przez Klienta. W treści zamówienia klient w uwagach do zamówienia może wskazać inny niż podany przy rejestracji konta adres wysyłki.
 8. Po dodaniu towaru do koszyka w Sklepie Klientowi przysługuje prawo do wskazania sposobu dostawy towaru (wysyłka albo odbiór osobisty).

W sklepie obowiązują następujące sposobu płatności:

- przelew elektroniczny na konto Sprzedawcy;

- płatność gotówkowa lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta wiąże się z jego jednoczesnym obowiązkiem do uiszczenia zapłaty za zamówiony towar oraz koszty wysyłki.

§4. Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Sprzedawca wskazuje, iż wystawione na Sklepie Towary są dla Klienta jedynie zaproszeniem do oferty i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Klient po dokonaniu zamówienia otrzymuje na podany przy rejestracji konta adres e-mail podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zawiera:
 • dane Klienta,
 • wybraną przez Klienta formę płatności,
 • całkowita wartość zamówienia, która ma charakter informacyjny,
 • potwierdzenie wybranej przez Klienta formy płatności oraz sposób dostawy wraz z kosztem,
 1. Sprzedawca zastrzega, że otrzymane przez Klienta podsumowanie zamówienia nie jest potwierdzeniem realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przesyłając na Trwałym nośniku Fakturę pro forma lub Fakturę VAT na podany przez Klienta przy składaniu zamówienia adres e-mail.
 3. Kwota wskazana na Fakturze pro forma lub Fakturze VAT jest wiążąca dla Klienta i stanowi cenę zamówienia.
 4. Brak potwierdzenia przez Sprzedawcę w terminie do 5 Dni roboczych oznacza nieprzyjęcie zamówienia do realizacji.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia Zamówienia w całości lub części
  w szczególności w przypadku pojawienia się okoliczności wskazujących na ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia, przykładowo w sytuacji braku dostępności określonego towaru. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie poinformowany niezwłocznie i będzie mógł podjąć decyzję czy zamówienie ma zostać:
 • w całości anulowane;
 • w części anulowane;
 • realizowane w inny sposób poprzez zamówienie innego, dostępnego towaru.
 1. Dostawa zamówienia jest realizowana przez podmiot współpracujący ze Sprzedawcą, który
  w ramach swojej działalności gospodarczej zajmuje się profesjonalną wysyłką towarów - Dostawcę.
 2. Klient powinien sprawdzić dostarczony Towar i przekazać Dostawcy wszelkie uzasadnione zastrzeżenia w chwili odbioru Towaru a następnie potwierdzić zastrzeżenia poprzez sporządzenie protokołu odbioru i przekazać kopię niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej do Sprzedawcy.
 3. Zastrzeżenia o których mowa w § 4 ust. 9 dotyczą m.in.: szkód transportowych, zniszczenia, zagubienia Towaru.
 4. Przeniesienie ryzyka, w szczególności ryzyka zgubienia i uszkodzenia Towaru następuje
  z chwilą wydania Towaru Klientowi albo Dostawcy.

§5. Rozliczenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

 1. Klient przy składaniu Zamówienia akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku braku uregulowania należności przez Klienta w ustalonym terminie Sprzedawca zastrzega, iż Zamówienia bieżące oraz nowe Zamówienia mogą być zawieszone.
 3. Sprzedawca zastrzega, iż Klienci dokonujący zamówień po raz pierwszy obowiązani są do opłacenia zamówienia w całości w formie przedpłaty na konto Sprzedawcy. Dotyczy to trzech pierwszych zamówień.

§6. Rękojmia i gwarancja

 1. Jeżeli na Towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 2. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad polegającej na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar jest niezgodny z umową lub posiada wadę prawną (rękojmia).
 3. Jeżeli towar ma wadę, Klient może: 

 a)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni dla Klienta Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.

 b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok@orsolya24.pl
 4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację związaną z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: bok@orsolya24.pl

W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zawrzeć opis problemu. Sprzedawca w ciągu
14 dni od otrzymania reklamacji udziela Klientowi odpowiedzi.

 

§7. Odsprzedaż produktów

 1. W przypadku odsprzedaży Towarów, w tym poprzez Internet, Klient:
 2. zobowiązuje się do wystawiania Towaru w miejscu przeznaczonym dla profesjonalistów lub na swojej stronie internetowej;
 3. ma zapewnić, by strona internetowa na której wystawione zostały Towary zakupione od Sprzedawcy nie zawierały reklam lub informacji wprowadzających potencjalnych nabywców w błąd lub aby nie zawierały innych nieodpowiednich informacji, które mogłyby spowodować obniżenie wartości lub przydatności Towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
 4. Wszystkie powyższe zastrzeżenia mają zastosowanie również przy sprzedaży stacjonarnej prowadzonej przez Klienta.

 §8. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ponosi względem Klienta odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody
  i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy sprzedaży strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporu.
 3. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z zawartej pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem Umowy sprzedaży jest prawo polskie, a sądem właściwym jest sąd miejsca siedziby Sprzedawcy.
 4. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie
  z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
  o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego na moment składania zamówienia przez Klienta.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl